Вы здесь

Молитвы о семейном благополучии. О покровительстве вступающим в брак ( Сборник, 2013)

О покровительстве вступающим в брак

Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Тропарь, глас 5-й

Святи́ и безсре́бреницы и чудотво́рцы, Ко́смо и Дамиа́не, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.


Кондак, глас 2-й

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в нужда́х, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́сте, мир исцеля́юще чудесы́.


Молитва

К вам, святи́ и безсре́бреницы и чудотво́рцы Ко́смо и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем мы, недосто́йнии, прекло́нше коле́на, прибега́ем и припа́дающе усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших, и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да приба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости: изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия: а́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те моли́твами ва́шими, да плоды́ досто́йны покая́ния принося́ще, и в ве́чный поко́й дости́гнем, хваля́ще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице о семье

Влады́чице Преблагослове́нная, возьми́ под Свой покро́ в семью́ мою́. Всели́ в сердца́ супру́га моего́ и чад на́ших мир, любо́вь и непрекосло́вие всему́ до́брому; не допусти́ никого́ из семьи́ мое́ й до разлу́ки и тя́жкаго расстава́ния, до преждевре́менныя и внеза́пныя сме́рти без покая́ния. А дом наш и всех нас, живу́щих в нем, сохрани́ от о́гненнаго запале́ния, воровска́го нападе́ния, вся́каго зла́ го обстоя́ния, ра́знаго страхова́ния и диа́вольскаго наважде́ния. Да и мы ку́пно и разде́льно, я́вно и сокрове́нно бу́дем прославля́ ть и́мя Твое́ Свято́е всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!