Вы здесь

Молитвы о семейном благополучии. Благословление на вступление в брак ( Сборник, 2013)

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви (ИС 13-317-2392)

Благословление на вступление в брак

Пресвятой Богородице в честь Ее иконы Казанская

Тропарь, глас 4-й

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и всем твори́ши спасти́ся, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю, и сокруше́нным се́рдцем, пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя избавле́ния всех зол, всем поле́зная да́руй, и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.


Кондак, глас 8-й

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы, ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние: источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол благонра́вныя и Богобоя́щияся рабы́ Своя́.


Молитва

О, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице, Цари́це небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я помо́щнице и всем лю́дем утвержде́ние и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́ во Богоро́дице чти́мая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо, гре́шнии, не и́мамы ины́ я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебя́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша, Ты еси́ оби́димым защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем и на Твой пречи́стый о́браз с преве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре, та́ко и с супру́жницею твое́ю, прему́дрою Февро́ниею, в ми́ре Бо́гу угоди́вше и преподо́бных житию́ сподо́бистеся. С ни́миже моли́теся Го́сподеви сохрани́ ти без вреда́ оте́чество ва́ше, да вас непреста́нно почита́ем.


Кондак, глас тойже

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я, сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре, ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею, ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше. Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще, исцеле́ние неви́димо подава́ете. И ны́не Христу́ моли́теся сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.


Молитва

О, вели́ции уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́телие и храни́телие, и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам с упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспея́ние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей держа́ве Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние, и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те Оте́чество ва́ше и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла; и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и святы́м моще́м ва́шим поклоня́ющиеся, осени́те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам днесь возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите нас по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати: да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.