Вы здесь

Молитвы в телесных недугах. Молитвы от разных недугов и болезней ( Сборник, 2014)

Молитвы от разных недугов и болезней

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Тропарь, глас 1-й

Правосла́вныя ве́ры побо́рниче, земли́ Росси́йския печа́льниче, па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным, покая́ния и жи́зни во Христе́ пропове́дниче, Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче, о́тче пра́ведный Иоа́нне, цели́телю и преди́вный чудотво́рче, гра́ду Кроншта́дту похвало́ и Це́ркве на́шея украше́ние, моли́ Всеблага́го Бо́га умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й

Днесь па́стырь Кроншта́дтский предстои́т Престо́лу Бо́жию и усе́рдно мо́лит о ве́рных Христа́ Пастыренача́льника, обетова́ние да́вшаго: «Сози́жду Це́рковь Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют ей».

Молитва

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Вознося́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: «И́мя Тебе́ – Любо́вь: не отве́ргни меня́ заблужда́ющагося; И́мя Тебе́ – Си́ла: укрепи́ меня́ изнемога́ющаго и па́дающаго; И́мя Тебе́ – Свет: просвети́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми; И́мя Тебе́ – Мир: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́. И́мя Тебе́ – Ми́лость: не перестава́й ми́ловать меня́». Ны́не благода́рная твоему́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю озари́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас принести́ досто́йные плоды́ покая́ния и неосужде́нно причаща́тися Святы́х Христо́вых Та́ин; cи́лою твое́ю ве́ру в нас укрепи́, в моли́тве поддержи́, неду́ги и боле́зни исцели́, от напа́стей, враго́в ви́димых и неви́димых изба́ви; све́том ли́ка твоего́ служи́телей и предстоя́телей Алтаря́ Христо́ва на святы́е по́двиги па́стырскаго де́лания подви́гни, младе́нцам воспита́ние да́руй, ю́ность наста́ви, ста́рость поддержи́, святы́ни хра́мов и святы́е оби́тели озари́; умири́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды страны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междоусо́бныя бра́ни, расточе́нныя собери́, прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святе́й Собо́рной и Апо́стольской Це́ркви; ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблюди́, мона́шествующим в дела́х благи́х преуспея́ние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждущих от духо́в нечи́стых свободи́, в ну́ждах и обстоя́ниях су́щих поми́луй и всех нас на путь спасе́ния наста́ви. Во Христе́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне! Приведи́ нас к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хваля́ще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Ермолаю, наставнику Пантелеимона, иерею Никомидийскому

Тропарь, глас 1-й

Ми́ром благода́ти пома́зан, преблаже́нне о́тче Ермола́е, иере́й Бо́га Вы́шняго яви́лся еси́ и благоче́стия све́тлый пропове́дник, му́ченик же тве́рдый и безме́здный врач притека́ющих к тебе́. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя, сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4-й

Я́ко святи́тель благоче́стно пожи́в и священномуче́ния вене́ц прия́л еси́, и́дольския же́ртвы погаси́в, до́брый па́стырь Христо́ва ста́да был еси́, прему́дре, и Пантелеи́мону и́стинный учи́тель. Сего́ ра́ди почита́ем тя пе́сньми, вопию́ще: от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми, Ермола́е, о́тче наш.

Молитва

О пресла́вный священному́чениче Ермола́е и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко да́деся тебе́ от Го́спода дар боля́щия врачева́ти и рассла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз немощны́й прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне боля́щему исцеле́ние от удруча́ющия мя боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно даро́ванною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподобному Сампсону Странноприимцу

Тропарь, глас 8-й

В терпе́нии твое́м стяжа́л еси́ мзду твою́, о́тче преподо́бне, в моли́твах непреста́нно терпе́вый, ни́щия возлюби́вый и сия́ удовли́вый, но моли́ся Христу́ Бо́гу, Сампсо́не ми́лостиве блаже́нне, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8-й

Я́ко врача́ всеизря́дна и моли́твенника благоприя́тна, к ра́це твое́й притека́юще, Сампсо́не богому́дре преподо́бне, соше́дшеся любо́вию, псалмы́ и пе́сньми, ра́дующеся, Христа́ прославля́ем, такову́ю тебе́ благода́ть подава́юща исцеле́ний.

Молитва

О те́плый моли́твенниче, бла́гостный о́тче, преподо́бне Сампсо́не! Моли́ Бо́га о мне, гре́шнем, и низпосли́ от всеблага́го Влады́ки по́мощь ми и избавле́ние, привре́менна бо есть жизнь моя́ и испо́лнена труда́, скорбе́й и боле́зней. Укрепи́ се́рдце мое́, да возмогу́ понести́ тяготу́ мою́, и не попусти́, да превозмо́гут искуше́ния мно́гая моя́ ма́лыя си́лы, но споспе́шествуй мне заступле́нием твои́м и посреде́ обстоя́ний и бед упра́ви путь мой в Ца́рство Небе́сное, да сла́влю Просла́вльшагося в тебе́ Го́спода во ве́ки. Ами́нь.

Архангелам Рафаилу и Михаилу

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами огради́те нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще ны, припа́дающия приле́жно и вопию́щия: от бед изба́вите ны, я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Молитва Архангелу Рафаилу

О святы́й вели́кий Арха́нгеле Рафаи́ле, престо́лу Бо́жию предстоя́й! Ты благода́тию, от всемогу́щаго Врача́ душ и теле́с на́ших, тебе́ да́нною, пра́веднаго му́жа Тави́та от слепоты́ теле́сныя исцели́л еси́, и сы́на его́ То́вию, спутеше́ствуя ему́, от зла́го ду́ха сохрани́л еси́. Всеусе́рдно молю́ тя: бу́ди мне путеводи́тель в жи́зни мое́й. Cохрани́ от всех ви́димых и неви́димых враг, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни моя́, упра́ви жизнь мою́ к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых дел. О святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́, и сподо́би в зде́шней и бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Архангелу Михаилу

О святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, свет-лоо́бразный и гро́зный Небе́сного Царя́ воево́до! Пре́жде Стра́шного Суда́ осла́би ми пока́ятися от грехо́в мои́х, от се́ти ловя́щих изба́ви ду́шу мою́ и приведи́ ю к сотво́ршему ю Бо́гу, седя́щему на Херуви́мех, и моли́ся о ней приле́жно, да твои́м хода́тайством поведе́т ю в ме́сто поко́йное. О гро́зный воево́до небе́сных сил, предста́телю всех у Престо́ла Влады́ки Христа́, храни́телю тве́рдый всем челове́ком и му́дрый ору́жниче, кре́пкий воево́до Небе́снаго Царя́! Поми́луй мя гре́шнаго, тре́бующаго твоего́ заступле́ния, сохрани́ мя от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольского, и сподо́би мя непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шного и пра́ведного суда́ Его́. О всесвяты́й вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри мене́ гре́шнаго, моля́щегося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би мя та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Трифону

Тропарь, глас 8-й

Му́ченик Твой, Го́споди, Три́фон во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8-й

Тро́ическою тве́рдостию многобо́жие разруши́л еси́ от коне́ц, всесла́вне, че́стен во Христе́ быв, и, победи́в мучи́тели во Христе́ Спаси́теле, вене́ц прия́л еси́ му́ченичества твоего́ и дарова́ния Боже́ственных исцеле́ний, я́ко непобеди́м.

Молитва

О святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем, к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом, скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши у́бо ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, недосто́йных рабо́в твои́х, почита́ющих святу́ю па́мять твою́, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте, ты бо, уго́дниче Христо́в, святы́й му́чениче и чудотво́рче Три́фоне, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́лся еси́ ко Го́споду и испроси́л у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо нужде́, беде́, печа́ли и боле́зни душе́вней или теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го, и я́коже ты иногда́ дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни живота́ на́шего, наипа́че же в день стра́шный после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас, бу́ди нам тогда́ помо́шник, и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия, моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стниками бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Иову Почаевскому

Тропарь, глас 4-й

Возло́жь на ся и́го Христо́во от ю́ности, преподо́бне о́тче И́ове, многоле́тне свя́то подвиза́лся еси́ на по́прище благоче́стия во оби́тели Уго́рницкой и на о́строве Ду́бенстем, и прише́д к горе́ Поча́евской, знамена́нной цельбоно́сною стопо́ю Пресвяты́я Богоро́дицы, в те́сной пеще́ре ка́менней богомы́слия ра́ди и моли́твы многокра́тно заключа́лся еси́, и, благода́тию Бо́жиею укрепля́яся, мужественно потруди́лся еси́ на по́льзу оби́тели твоея́, ку́пно же и про́тиву враго́в Правосла́вия и благоче́стия христиа́нскаго. И наста́вив сицево́му ополче́нию и́ночествующих, победи́тели тех предста́вил еси́ Влады́це своему́ и Бо́гу. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8-й

Возсия́ от спу́да земна́го сокро́вище нетле́нное моще́й твои́х, уго́дниче Бо́жий, я́ко, благоче́стно пожи́в в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего, дости́гл еси́ доброде́телей соверше́нства, и, оста́вив сла́дость жития́ преходя́щаго, в пеще́ре горы́ Поча́евския в поще́ниих, моли́твах и труде́х свя́то подвиза́лся еси́, и те́ми те́ло твое́ увя́дил еси́. Ны́не же, прише́д к Бо́гу в безмяте́жный и ве́чный поко́й, мо́лишися о всех с ве́рою к тебе́ прибега́ющих. Ра́дуйся, И́ове, пресла́вный уго́дниче Бо́жий и оби́тели Поча́евския украше́ние.

Молитва

О всесвяты́й и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш И́ове, при́сный о нас ко Го́споду моли́твенниче и те́плый предста́телю о душа́х на́ших, к тебе́ всеумиле́нно ны́не притека́ем, и помина́юще по́двиги и чудеса́ твоя́, я́же сотвори́л еси́ и твори́ши на земли́, про́сим и мо́лим твою́ благосты́ню: я́коже тве́рдо и неизме́нно потруди́лся еси́ в ве́ре во Христа́ Бо́га на́шего, и сию́ до конца́ в себе́ и во всех при́сных твои́х це́лу и невреди́му сохрани́вый от вся́ких прираже́ний вра́жиих и ересе́й тлетво́рных, си́це и нас в Правосла́вии и единомы́слии укрепи́, отгоня́я моли́твами твои́ми вся́кую тьму неве́рия и неправомы́слия от серде́ц и помышле́ний на́ших; послужи́вый Го́споду и Бо́гу твоему́ де́лы благи́ми и неизрече́нным самоотверже́нием в труде́х, бде́ниих и поще́ниих, наста́ви нас на путь вся́кия добреде́тели и благосты́ни, избавля́я от искуше́ний и грехо́в, удаля́ющих нас от Бо́га и поверга́ющих в бе́здну зла все житие́ на́ше; яви́выйся иногда́ с Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею верху́ горы́ Поча́евския во спасе́ние оби́тели твоея́ от наше́ствия и обложе́ния агаря́нскаго, и ны́не ускори́ на по́мощь всей правосла́вней и боголюби́вей держа́ве на́шей про́тиву всех враго́в на́ших вне́шних и вну́тренних, утвержда́я мир и тишину́ в земли́ на́шей, да твои́ми моли́твами и предста́тельством ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́; и всем, к тебе́ притека́ющим и припа́дающим к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х и твоея́ по́мощи и заступле́ния тре́бующим неоску́дныя ми́лости незави́стно подава́яй, не оста́ви и нас, си́рых и безпо́мощных, тебе́ моля́щихся, избавля́я от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Ей, уго́дниче Бо́жий, при́зри ми́лостивно от Престо́ла Царя́ сла́вы, Ему́же ты ны́не предстои́ши со арха́нгелы и а́нгелы и со все́ми святы́ми, на оби́тель твою́ сию́ Поча́евскую, е́юже ты дре́вле му́дро пра́вил еси́, назда́в ю всехва́льным и ди́вным житие́м твои́м, и сохрани́ ю моли́твами твои́ми, и вся́кий град, и страну́, и всех отовсю́ду, на мо́ри и на су́ши, в пусты́нех и в злоключе́ниих многоразли́чных тебе́ призыва́ющих, от всех зол ви́димых и неви́димых, да та́ко твое́ю по́мощию и хода́тайством спаса́еми, в ве́це сем и по сконча́нии живота́ на́шего сподо́бимся ку́пно с тобо́ю сла́вити и воспева́ти всечестно́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конец ознакомительного фрагмента.